Ochrana vášho súkromia je pre spoločnosť Lusan s. r. o. prioritou. Ochranu osobných údajov našich zákazníkov považujeme za našu kľúčovú povinnosť a s osobnými údajmi zaobchádzame vždy výhradne v súlade s platnou právnou úpravou. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov je stanovené, akým spôsobom a za akým účelom zhromažďujeme, spracúvame a ukladáme vaše osobné údaje a akým spôsobom ich chránime. Spoločnosť Lusan s. r. o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom alebo návštevníkom webových stránok v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. a č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v ich neskorších zneniach ako i v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

Zásady ochrany osobných údajov v súlade s GDPR

Základné informácie

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám otvorene informácie o tom, aké osobné údaje získavame, ako s nimi zaobchádzame, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, ako dlho ich uchovávame a aké sú vaše individuálne práva v oblasti ochrany údajov.

Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďované, spracovávané a/alebo používané len v prípade, že to zákazník dovolil tým, že vložil záväznú objednávku alebo nariadil alebo povolil príslušné právne predpisy. Zákazník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Za záväznú objednávku sa považuje objednávka doručená fyzicky a doplnená podpisom zákazníka, zaslanie objednávky e-mailom alebo vyplnenie objednávky na webových stránkach prevádzkovateľa (online objednávanie donášky alebo zadávanie požiadaviek pomocou Inteligentného stola). Za záväznú objednávku sa považuje aj telefonická alebo osobná objednávka, alebo objednávka zadaná akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad do četu na webových stránkach), pokiaľ je táto následne potvrdená riadnym uhradením faktúry alebo zálohovej faktúry.

Údaje, ktoré zákazník zadá pri objednávke sa prenášajú zaheslovane a sú elektronicky uložené (použitý šifrovací protokol: TLS 1.2, kľúč: RSA 2048 bit, šifrovanie používateľských dát: AES-256 (256 bit)). Zamestnanci prevádzkovateľa sú zaviazaní udržiavať utajovanie osobných údajov a môžu ich spracovávať len za účelom a spôsobom, ktoré sú definované v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Údaje, ktoré zanechá zákazník sa bez jeho výslovného súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, neodovzdajú tretím stranám. Netýka sa to odovzdania údajov prevádzkovateľa tretím stranám, ktoré sú poverené technickou realizáciou objednávky resp. dodaním tovaru alebo služby, ak to je nutné pre dodanie tovaru alebo služby. Tieto tretie strany môžu použiť osobné údaje zákazníka len za účelom dodania tovaru alebo služby (najčastejšie rozvoz jedál).

Zákazník alebo návštevník webových stránok prevádzkovateľa je informovaný o pravidlách spracovania osobných údajov pri objednávke a vždy, keď prevádzkovateľovi poskytuje niektoré osobné údaje. Tieto Zásady ochrany osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov sú verejne prístupné na internetových stránkach prevádzkovateľa trippub.ikelp.com.

Prevádzkovateľ poskytuje svoje produkty a služby výlučne plnoletým a svojprávnym osobám, ktoré dosiahli vek minimálne 18 rokov. Taktiež spracovávame osobné údaje výlučne plnoletých a svojprávnych osôb. V prípade, že nespĺňate tieto podmienky a prevádzkovateľ takúto skutočnosť odhalí, vaše osobné údaje budú zmazané a taktiež profil na webových stránkach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ taktiež ukončí poskytovanie svojich produktov a služieb osobám, ktoré vyššie spomínané kritériu nespĺňajú.

Ak sa vám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Musím poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov je, rovnako ako uzatvorenie zmluvy alebo iného obchodného vzťahu s prevádzkovateľom, dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné na splnenie zákonných povinností (napríklad vedenie účtovnej agendy) alebo sú nevyhnutné pri poskytnutí služby a bez niektorých údajov prevádzkovateľ nedokáže poskytnúť požadovanú službu alebo dodať požadované tovary. Osobné údaje, ktoré by poskytovateľ zbieral a spracovával z dôvodu iného účelu ako vyššie uvedeného, podliehajú vždy osobitnému súhlasu zákazníka alebo návštevníka webových stránok poskytovateľa. Ak nám zákazník alebo návštevník webových stránok takýto súhlas neposkytne, z dôvodu iného účelu ako vyššie uvedeného nebudeme zbierať a spracovávať osobné údaje.

Aké osobné údaje zákazníka alebo návštevníka webových stránok prevádzkovateľ spracováva?

Aby bolo možné zákazníkovi poskytnúť požadované tovary alebo služby prevádzkovateľ získava a spracováva tieto osobné údaje:

  • identifikačné údaje zákazníka (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla, adresa prevádzky/prevádzok, všeobecné kontaktné údaje na spoločnosť)
  • adresa dodania tovaru zákazníkovi a iné údaje súvisiace s doručením
  • kontaktné údaje zákazníka alebo kontaktné údaje zákazníkom poverených osôb (meno, email, telefonický kontakt)
  • údaje o tom, ktoré naše produkty alebo služby vám poskytujeme a ako ich využívate
  • záznamy zo vzájomnej písomnej komunikácie

Pre skvalitňovanie služieb a webový stránok prevádzkovateľa, prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje prostredníctvom týchto služieb a použitých technológií:

  • Textové súbory cookies
  • Google Analytics

Detailné informácie o týchto službách a technológiách sú popísané ďalej v tomto dokumente.

Na aké účely prevádzkovateľ využíva a spracováva osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje bez súhlasu klientov na splnenie povinností, ktoré mu ukladá zákon, na účely rokovania o zmluve a na poskytovanie služieb a tovarov poskytovateľa, na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a predchádzania podvodom a na analýzy a vyhodnocovanie možných rizík.

So súhlasom klienta spracovávame údaje na marketingové účely nad rámec oprávneného záujmu, teda zahŕňajúce profilovanie, ponuku produktov a služieb prevádzkovateľa.

Akým spôsobom zabezpečuje prevádzkovateľ ochranu osobných údajov?

Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a prevádzkovateľ disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi zákazníkov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Z akých zdrojov získava prevádzkovateľ osobné údaje?

Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s rokovaním o uzatvorení zmluvy a poskytovaním služieb alebo tovarov prevádzkovateľa alebo ktoré ste v tej istej súvislosti poskytli našim zamestnancom. Ďalej spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli pre registrácii na webových stránkach alebo pri objednávke služieb alebo tovarov. Takto získané osobné údaje využívame výlučne na realizáciu dodania požadovaných služieb a tovarov a s tým súvisiacu účtovnú a zákonom stanovenú agendu. Na základe vášho osobitného súhlasu alebo nastavenia povolenia používaných aplikácií môžeme spracovávať aj ďalšie údaje, napríklad z internetových prehľadávačov, prieskumov spokojnosti a používateľských testovaní.

Komu prevádzkovateľ poskytuje alebo postupuje osobné údaje?

Prevádzkovateľ postupuje osobné údaje štátnym orgánom, ak je táto povinnosť stanovená zákonom (napr. kontrola účtovnej agendy), a ak je to nevyhnutné, na ochranu práv prevádzkovateľa (napr. pri vymáhaní dlžnej sumy súdnou cestou). Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním údajov tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, akú poskytuje sám prevádzkovateľ. Údaje možno postúpiť aj dodávateľom zabezpečujúcim pre prevádzkovateľa služby, ako napríklad rozvoz jedál. Presný zoznam sprostredkovateľov a dodávateľov, ktorým sa postupujú osobné údaje, nájdete na webových stránkach prevádzkovateľa. So súhlasom zákazníka alebo na jeho príkaz možno osobné údaje poskytnúť aj ďalším osobám.

Aké sú Vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a postupovaniu osobných údajov?

V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby. Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na prenosnosť vybraných údajov a právo požadovať opravu údajov. Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, ak však nie je nutné ich ďalej spracovávať na splnenie právnych povinností alebo vtedy, kedy sú potrebné, aby sme vám mohli naďalej poskytovať vami objednané služby.

Aké sú Vaše možnosti obmedziť spracovanie a postupovanie osobných údajov?

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kedy sú vaše údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu, môžete proti takému spracovaniu podať námietku. Každé také podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať. Námietke proti spracovaniu údajov na marketingové účely vyhovieme vždy.

Kam sa môžete obrátiť pre ďalšie informácie a kde môžete uplatniť prípadné námietky ohľadom spracovania osobných údajov?

Zákazník alebo návštevník webových stránok prevádzkovateľa má kedykoľvek možnosť obrátiť sa na nás telefonicky na čísle 0903483693 alebo formou emailovej správy na , kde dostane odpovede na všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov.